Danh sách các Nhà cung cấp Sầu Riêng Đạ Huoai

(28-05-2021)
Danh sách 20 tổ chức và cá nhân cung cấp Sầu Riêng thương hiệu 'Sầu Riêng Đạ Huoai"

1. Hợp tác xã nông nghiệp Đạ M’ri

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0355415914

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

2. Tổ hợp tác sầu riêng thị trấn Đạ M’ri

Người liên hệ: Ông Bùi Văn Tương - Tổ trưởng

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0907609441

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

3. Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch miệt vườn Hà Lâm

Người liên hệ: Ông Lê Quang Sơn - Giám đốc

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0902729792

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

4. Tổ hợp tác trái cây  thôn 1 Hà Lâm

Người liên hệ: Ông Phạm Văn Trách - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0985319436

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

5. Tổ hợp tác sầu riêng số 2 thị trấn Đạ M'ri

Người liên hệ: Bà Lê Thị Kim Nhạn -Tổ trưởng

Địa chỉ: TDP 4, TT Đạ Mri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0966516799

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

6. Tổ hợp tác trái cây  thôn 2 Hà Lâm

Người liên hệ: Ông Phạm Văn Thanh - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0965063702

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

7. Tổ hợp tác trái cây số 2 thôn 2 Hà Lâm

Người liên hệ: Ông Vũ Văn Tuân

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0964338112

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

8. Tổ hợp tác trái cây số 6 Hà Lâm

Người liên hệ: Ông Lê Ngọc Bảo - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0769822875

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

9. Tổ hợp tác trái cây số 7 Hà Lâm

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tưởng -Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0383302184

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

10. Tổ hợp tác Sầu riêng xã Đoàn Kết

Người liên hệ: Ông Đặng Thành Hiệp - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0359790987

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

11. Tổ hợp tác cùng sở thích Đạ P’loa

Người liên hệ: Ông Đinh Quốc Ngân - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đạ P'loa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0375951628

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

12. Tổ hợp tác sầu riêng số 2 Đạ P'loa

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Kim Oanh -Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đạ P'loa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0977956344

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

13. Tổ hợp tác liên kết sản xuất thôn Phước Trung - xã Phước Lộc

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tám - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0906215653

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

14. Tổ hợp tác Sản xuất sầu riêng VietGAP xã Phước Lộc

Người liên hệ: Ông K'Pài - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn Phước Bình, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0392238764

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

15. Tổ hợp tác sản xuất sầu riêng VietGAP số 2 Phước Lộc

Người liên hệ: Ông K’ Doan -Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn Phước Dũng- xã Phước Lộc - huyện Đạ Huoai- tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0354.677.597

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

16. Tổ hợp tác Sầu riêng TT Mađaguôi

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phú -Tổ trưởng

Địa chỉ: TDP 7 -TT Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0915.025.204

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

17. Tổ hợp tác Sầu riêng Đạ Oai

Người liên hệ: Ông Hà Văn Hữu- Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 3 xã Đạ Oai,  huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0356465138

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

18. Tổ hợp tác Sầu riêng số 2 Đạ Oai

Người liên hệ: Ông Nguyễn Tiến  - Tổ trưởng

Địa chỉ: Thôn 3 xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0899.980.674

Loại Sầu Riêng: Ri6, Mongthong.

19. Ông Nguyễn Đức Lập

Địa chỉ: Thôn Phước Trung - xã Phước Lộc

Điện thoại: 0977147541

Loại Sầu Riêng: Mongthong.

20. Ông Phan Quang Thực

Địa chỉ: Thôn Phước Trung - xã Phước Lộc

Điện thoại: 0334546770

Loại Sầu Riêng: Mongthong.