Thông tư 26/2016/TT-BCT: Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản


Còn hiệu lực
26/2016/TT-BCT
Quy định nội dung lập, thẩm ...
30-11-2016
30-11-2016
Thông tư
Bộ Công Thương